Användarvillkor

Här har vi samlat annonsavtalen som gäller för Bostad Direkt.

1. Allmänna villkor

2. Användarvillkor för bostadssökande privatperson

3. Användarvillkor för värdar

5. Villkor för företagAllmänna villkor

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 februari 2016

Allmänt

Webbplatsen www.bostaddirekt.com med alla sina undersidor är en mötesplats för alla som vill hyra eller hyra ut en bostad.

Tjänsterna är tillgängliga via www.bostaddirekt.com och andra sådana internetsidor, mobilapplikationer eller liknande genom vilka Bostad Direkt tillhandahåller Tjänsten (”Applikationerna”). Genom att använda en Applikation, godkänner du och åtar du dig de förpliktelser som åläggs dig genom dessa användarvillkor oavsett om du är en registrerad användare av Tjänsterna eller inte.

Tjänsterna och applikationerna får endast användas av personer som är 18 år eller äldre. Genom att använda tjänsterna eller applikationerna intygar du att du är äldre än 18 år.

Företaget Bostad Direkt

Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallat Bostad Direkt, äger webbplatsen www.bostaddirekt.com.

Bostad Direkt gör kontinuerliga kontroller och granskningar av material på webbplatsen och förbehåller sig rätten att när som helst ta bort en annons från webbplatsen.

Bostad Direkt förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsens funktionalitet, avgifter och villkor. Förändringar i prissättning och villkor publiceras på hemsidan.Användarvillkor för bostadssökande privatperson

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 februari 2016.

Allmänt

Användarvillkoren gäller mellan Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallad Bostad Direkt och den privatperson som söker bostad via Bostad Direkts hemsida, www.bostaddirekt.com, nedan kallad Bostadssökande, och/eller hyr en bostad via Bostad Direkt, nedan kallad Hyresgäst.

Allmänna användarvillkor

 • Bostadssökande skall vara en myndig privatperson. Om du agerar på uppdrag av ett företag och söker en bostad för någon annan än dig själv så skall vår företagstjänst användas.
 • Bostad Direkt registrerar Bostadssökandes personuppgifter i sin databas.
 • Bostad Direkt får lämna ut Bostadssökandes personuppgifter till Värdar som är registrerade på Bostad Direkts hemsida.
 • Bostad Direkt får inhämta uppgifter om Bostadssökande hos ett kreditupplysningsföretag och lämna ut kreditupplysning till registrerade Värdar.
 • Bostadsökande får tillgång till Bostad Direkts aktuella bostadsannonser ”Privatbostäder” och kan skicka kontaktförfrågningar till registrerade Värdar.
 • De kontaktuppgifter till Värdar som erhålls får endast användas personligen av Bostadssökande samt av eventuell samboende partner.
 • Bostadssökande och Värd som får kontakt via Bostad Direkt och därefter väljer att ingå hyresavtal, förbinder sig att teckna hyresavtalet via Bostad Direkt och i enlighet med Bostad Direkts användarvillkor. Om hyresavtalet och/eller ändringar i hyresavtal ej träffas/genomförs via Bostad Direkt och i enlighet med Bostad Direkts användarvillkor, utgår vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.
 • Bostadssökande/Hyresgäst och Värd förbinder sig att genomföra alla förändringar av tecknade hyresavtal, såsom förlängning, uppsägning etc, via Bostad Direkt och i enlighet med Bostad Direkts användarvillkor.
 • Signering av hyresavtal sker via Bostad Direkts applikation. Bostadssökande och Värd ger sitt samtycke till att hyresavtalet signeras elektroniskt med bindande verkan.
 • Bostadssökande och Värd ansvarar för att kontrollera varandras identitet samt att Värd har tillstånd att hyra ut, innan påskrift av hyresavtal sker. Bostadssökande och Värd är ansvariga för att tillse att hyresavtalet signeras och är bundna av hyresavtalet när påskrift har skett.
 • Ingen förmedlingsavgift utgår. Enbart hyra debiteras. Vid försenad hyresinbetalning tillkommer påminnelseavgift om 60 SEK.
 • Bostadsökande är ansvarig för att ta ställning till och göra en bedömning av begärd hyra för lediga bostäder. Bostad Direkt tar inte ansvar för att de hyror som utannonseras och/eller avtalas om motsvarar aktuell bruksvärdeshyra.
 • Betalning av deposition och månadshyra för de hyresavtal som ingås inom ramen för Bostad Direkts tjänst ska erläggas till Bostad Direkt i enlighet med upprättat hyresavtal. Deposition och den första månadshyran ska vara Bostad Direkt tillhanda innan tillträdesdagen och därefter ska månadshyra erläggas i förskott och vara Bostad Direkt tillhanda senast den 25:e varje månad. Bostad Direkt tillser att månadshyra erläggs till respektive Värd i enlighet med gällande villkor för Bostad Direkts Hyresgaranti.
 • Bostad Direkt hanterar erlagd deposition och Bostadssökande är medveten om och accepterar att depositionen ej hålls avskild från Bostad Direkts övriga tillgångar.
 • Erlagd deposition avser och omfattar samtliga förpliktelser till följd av hyresavtalet. Bostadssökande är medveten om och accepterar att Bostad Direkt kan använda inbetald deposition som hyresbetalning vid utebliven betalning av hyra eller annan betalningsskyldighet.
 • Bostad Direkt har rätt att ställa ut krav på Bostadssökande/Hyresgäst avseende ej erlagd hyresbetalning i de hyresavtal som har ingåtts via Bostad Direkt och omfattas av dennes tjänst.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att, i situation vid infriad Hyresgaranti, utöva sin regressrätt mot Bostadssökande/Hyresgästen.
 • Erlagd deposition återbetalas efter hyresperiodens slut, förbehållet att Bostad Direkt har fått fullt betalt för hyra och andra eventuella uppkomna krav. Bostad Direkt har rätt (men ingen skyldighet) att innehålla återbetalningen av depositionen i avvaktan på godkännande från Värd och Hyresgäst eller i avvaktan på en lagakraftvunnen dom eller förlikningsavtal avseende betalningstvist. Bostad Direkt har rätt att återbetala depositionen oavsett om endera Värd eller Hyresgäst misstycker därtill och Bostad Direkt har ingen skadeståndsskyldighet eller ansvar med anledning därav. Bostad Direkt ska inte ha någon skyldighet att erlägga ersättning eller skadestånd för en felaktigt utbetald deposition.
 • Bostadssökande/Hyresgäst ska hålla Bostad Direkt skadelös för eventuella anspråk, krav eller liknande från Värd avseende depositionen (hanteringen, utbetalningen eller annat).
 • Kontakten mellan Bostadssökande och Värd via Bostad Direkt är inte att jämföra med en bostadsförmedling.
 • Bostad Direkt kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan Bostadssökande och Värd, vad det än må gälla.
 • Bostad Direkt kan inte garantera att ett medlemskap och/eller kontakt med Värd leder till ett hyresavtal.
 • Bostadssökandes annons blir inaktiv (dvs ej längre synlig för registrerade Värdar) efter i 45 dagar fr.o.m det datum den registrerades. Bostadssökande kan själv eller via kundtjänst återaktivera annonsen om publiceringstiden har gått ut och en bostad ännu inte har hittats.
 • Om Bostadssökande vill radera sina uppgifter helt i Bostad Direkts dataregister måste kontakt tas med Bostad Direkts kundtjänst.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten till omedelbar avstängning av Bostadssökande om:
    - Bostadssökande har utlämnat Värds kontaktuppgifter till tredje part.
    - Bostadssökande har uppgivit osanna uppgifter.
    - Bostadssökande i övrigt har missbrukat Bostad Direkts tjänster.

  Vidare utgår ett vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig även rätten att kräva skadestånd.

Övrigt

Användarvillkoren kan komma att ändras av Bostad Direkt.
Vid frågor, kontakta Bostad Direkts kundtjänst.Användarvillkor för värdar

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 februari 2016

Allmänt

Användarvillkoren gäller mellan Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallad Bostad Direkt och den som annonserar ut sin lediga bostad på Bostad Direkts hemsida, www.bostaddirekt.com, nedan kallad Värd.

Allmänna användarvillkor

 • Värden är en privatperson eller juridisk person som äger bostaden eller innehar ett förstahandskontrakt på bostaden.
 • Bostadsannonsen är kostnadsfri.
 • Värden väljer om bostadsannonsen ska marknadsföras mot företag eller mot privatpersoner. Bostad Direkt godkänner inte att bostadsannons läggs upp mot både företag och privatperson samtidigt.
 • Värden är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är korrekta, aktuella och fullständiga. Det är inte tillåtet att annonsen innehåller diskriminerande eller på annat sätt anstötlig eller olämplig text. Sådan annons tas omedelbart bort från hemsidan. Bostad Direkt förbehåller sig rätten att avlägsna bostadsannonser där värden har uppträtt olämpligt mot bostadssökande eller tidigare hyresgäst.
 • Bostadsannonserna har olika publiceringsperioder beroende på om det annonseras mot privatpersoner eller företag samt beroende på bostadstyp. Information om detta finns på www.bostaddirekt.com. Värden kan själv eller via Bostad Direkts kundtjänst aktivera sin annons på nytt om publiceringsperioden gått ut och bostaden fortfarande är ledig för uthyrning.
 • Värden ansvarar för att hyresbostaden håller en grundläggande standard (enligt 12 kap 9 § Jordabalken-Hyreslagen). Standarden ska vara sådan att hyresbostaden under hyrestiden hålls i ett skick som motsvarar att den är fullt brukbar för ändamålet, i detta fall såsom bostad (enligt 12 kap 15 § Jordabalken).
 • Värden eller den som är ansvarig för uthyrningen av bostaden måste själv göra sig medveten om vilka regler som gäller för uthyrning av bostad. Det ligger t.ex. på Värdens ansvar att söka tillstånd om andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse. Bostad Direkt förutsätter att Värden vid registrering av bostadsannons har påbörjat förfarandet att söka tillstånd och minst fått ett muntligt tillstånd från hyresvärd/förening. Vid uthyrning till företag ansvarar Värden även för att söka och erhålla tillstånd för Bostad Direkt att hyra ut bostaden i andra hand till angivet företag och boendeperson/er.
 • Värden är själv på plats för att visa bostaden eller har ordnat ett ombud som visar bostaden och agerar kontakt.
 • Värden står fast vid muntliga överenskommelser gentemot Bostadssökande/Hyresgäst (exempelvis hyresnivå, vad som ingår i hyran, tillträdesdag och kontraktsskrivning).
 • Värden informerar Hyresgästen om de ordningsregler och åtaganden som gäller för fastigheten. Ingår åtaganden som exempelvis trappstädning så måste detta tydligt framgå av bostadsannonsen.
 • Värden eller dess ombud ser till att överlämna/mottaga och kvittera nycklar till/från Hyresgästen i samband med inflyttning och utflyttning.
 • Värden eller dess ombud är på plats och deltar aktivt vid inflyttnings- och utflyttningsbesiktning som inkluderar signering av besiktningsprotokoll.
 • Värden eller dess ombud innehar ett svenskt bankkonto dit hyra samt eventuell reglering av depositionen kan betalas ut.
 • Om Värden vill radera sina uppgifter helt i Bostad Direkts dataregister måste kontakt tas med Bostad Direkts kundtjänst.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten till omedelbar avstängning av Värd om:
    - Värd har uppgivit osanna uppgifter.
    - Värd har ingått hyresavtal på sådant sätt som avviker från Bostad Direkts användarvillkor.
    - Värd i övrigt har missbrukat Bostad Direkts tjänster.
 • Vidare utgår ett vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig även rätten att kräva skadestånd.

  Annonsering mot bostadssökande privatperson

 • Värden får vid annonsering mot privatperson:
  • Kreditupplysning på den Bostadssökande (max två kostnadsfria upplysningar per Värd och uthyrning. Därefter utgår en avgift om 50 kr per upplysning. Registrerad Värd kan beställa kreditupplysning via Bostad Direkts kundtjänst.)
  • Upprättande av hyresavtal via Bostad Direkts applikation.
  • Säkrade hyresbetalningar via Bostad Direkts Hyresgaranti.
  • Enkla och trygga verktyg för att kunna lista inventarier, dokumentera lägenhetens skick vid inflytt/utflyttsbesiktning och dokumentera nyckelkvittenser.
  • Rådgivning och svar på frågor gällande uthyrningen, tex uppsägningsförfaranden och regler för uppsägningstider.
 • Värd erhåller kontaktuppgifter till Bostadssökande som är registrerade och har aktiva sökannonser hos Bostad Direkt.
 • Värdens kontaktuppgifter lämnas till Bostadssökande först efter godkännande av Värd och enbart till Bostadssökande som är registrerade och har aktiva sökannonser hos Bostad Direkt.
 • Värd och Bostadssökande som får kontakt via Bostad Direkt och därefter väljer att ingå hyresavtal, förbinder sig att teckna hyresavtalet via Bostad Direkt och i enlighet med Bostad Direkts användarvillkor.
 • Värd och Bostadsökande förbinder sig att genomföra alla förändringar av tecknade hyresavtal, såsom förlängning, uppsägning etc, via Bostad Direkt och i enlighet med Bostad Direkts användarvillkor.
 • Signering av hyresavtal sker via Bostad Direkts applikation. Värd och Bostadssökande ger sitt samtycke till att hyresavtalet signeras elektroniskt med bindande verkan.
 • Värd och Bostadsökande ansvarar för att innan påskrift av hyresavtal kontrollera varandras identitet. Värd är ansvarig för att tillse att avtal undertecknas och är bunden av hyresavtalet när påskrift har skett.
 • Om hyresavtalet och/eller ändringar i hyresavtal ej träffas/genomförs via Bostad Direkt och i enlighet med Bostad Direkts användarvillkor, utgår vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.
 • Bostad Direkt har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan Värd och Bostadssökande i ett hyreskontrakt. Bostad Direkt är ingen avtalspart i ett hyreskontrakt som tecknas med Bostadssökande efter annonsering mot privatperson.
 • Värd håller själv en dialog med Hyresgästen, som är Värdens avtalspart, när det gäller avtalsvillkor, hyresinbetalning etc.
 • Betalning av deposition och månadshyra för de hyresavtal som ingås inom ramen för Bostad Direkts tjänst erläggs till Bostad Direkt. Bostad Direkt tillser att månadshyra erläggs till Värd i enlighet med upprättat hyresavtal och Bostad Direkts Hyresgaranti. Månadshyra ska betalas i förskott och vara Värd tillhanda senast den sista dagen i varje månad. Den första månadshyran betalas på tillträdesdagen. Hyror och Garantihyror betalas enbart ut av Bostad Direkt när hyresgästen erlagt sin första månadshyra samt deposition. Betalar hyresgästen sin första månadshyra senare än tillträdesdatum betalar Bostad Direkt ut hyran senast nästkommande arbetsdag efter betalningstillfället.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift motsvarande 8%+moms av den på www.bostaddirekt.com utannonserade månadshyran vid debitering av hyran för Värds bostad.
 • Värd är ansvarig för att ta ställning till och göra en bedömning av begärd hyra. Bostad Direkt tar inte ansvar för att de hyror som utannonseras och/eller avtalas motsvarar aktuell bruksvärdeshyra.
 • Hyresgarantin ger Värd rätt till hyresbetalning även om hyresgäst underlåter att erlägga hyra till Bostad Direkt. Hyresgarantin gäller med följande förutsättningar:
  • Hyresgarantin inträder i samband med att hyresgästen har erlagt deposition och hyresavtalets första månadshyra till Bostad Direkt.
  • Hyresgarantin omfattar upp till två (2) månadshyror i de fall där kreditupplysning utan betalningsanmärkning tagits på Hyresgäst innan hyresavtalets tecknande och upp till en (1) månadshyra för Hyresgäster utan godkänd kreditupplysning eller där möjlighet att ta kreditupplysning saknas (tex Hyresgäster utan svenskt personnummer).
  • Hyresgarantin gäller under förutsättning att Värd agerar i enlighet med av Bostad Direkt rekommenderad handlingsplikt vid utebliven hyresbetalning från Hyresgäst.
  • Hyresgarantin gäller under förutsättning att hyresavtal har ingåtts via Bostad Direkts applikation och i enlighet med Bostad Direkts allmänna villkor.
  • Hyresgarantin gäller enbart under den hyresperiod som hyresavtalet anger.
  • Hyresgarantin gäller inte om den obetalda hyran är en följd av brister eller störningar i lägenheten som berättigar till hyresreduktion, eller om den obetalda hyran är en följd av annat skäl för vilket Värden är ansvarig.
 • Värd har handlingsplikt, vid utebliven hyresbetalning från Hyresgäst, i enlighet med Bostad Direkts instruktioner. Denna handlingsplikt innefattar att ställa krav på Hyresgäst avseende ej erlagd hyra, informera Hyresgäst om att utebliven hyra kan leda till förverkad hyresrätt samt att efter fastställda tidsfrister inleda och genomföra upphörande av hyresavtal och avhysning av hyresgäst.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att innehålla hyra eller del av hyra vid eventuellt uppkommen tvist mellan Värd och hyresgäst.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att innehålla hyra eller del av hyra i samband med uppkommen påverkan i bostaden som inskränker hyresgästens möjlighet att nyttja bostaden.
 • Bostad Direkt hanterar erlagd deposition och Värd är medveten om och accepterar att depositionen ej hålls avskild från Bostad Direkts övriga tillgångar.
 • Erlagd deposition avser och omfattar samtliga förpliktelser till följd av hyresavtalet. Värd är medveten om och accepterar att Bostad Direkt kan använda inbetald deposition som hyresbetalning vid infriad Hyresgaranti. Värden ska hålla Bostad Direkt skadelös för eventuella anspråk, krav eller liknande från hyresgäst avseende deposition (såsom hanteringen, utbetalning eller annat).
 • Erlagd deposition återbetalas till hyresgästen efter hyresperiodens slut, förbehållet att Bostad Direkt har fått fullt betalt för hyra och andra eventuella uppkomna krav. Värd ska inom fem (5) veckodagar efter hyresförhållandets upphörande, ställa krav på att deposition ska nyttjas (för att kompensera uppkommen skada i bostad eller liknande). Om Bostad Direkt ej har mottagit besked från Värd efter fem (5) veckodagar, återbetalas deposition till Hyresgäst.
 • Vid uppkommen tvist mellan Värd och Hyresgäst avseende nyttjande av deposition har Värd en skyldighet att ansöka om att erlagd deposition ska deponeras hos Länsstyrelsen. Vid utebliven ansökan om deponering av deposition och/eller lösning av tvist, har Bostad Direkt rätt att återbetala depositionen till Hyresgäst två (2) månader efter hyresförhållandets upphörande.
 • Bostad Direkt har rätt (men ingen skyldighet) att innehålla återbetalningen av depositionen i avvaktan på godkännande från Värd och Hyresgäst eller i avvaktan på en lagakraftvunnen dom eller förlikningsavtal avseende betalningstvist. Bostad Direkt har rätt att återbetala depositionen oavsett om endera Värd eller Hyresgäst misstycker därtill och Bostad Direkt har ingen skadeståndsskyldighet eller ansvar med anledning därav. Bostad Direkt ska inte ha någon skyldighet att erlägga ersättning eller skadestånd för en felaktigt utbetald deposition.
 • Skadeärenden drivs med eventuell inblandning av Värds och Hyresgästs försäkringsbolag och utan inblandning av Bostad Direkt. Värd och Hyresgäst ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.
 • Vid skador som uppkommit under hyresperioden ska ersättning utgå till värden utifrån anskaffningsvärde med åldersavdrag. I första hand ska Hyresgäst själv ersätta skadat lösöre med motsvarande lösöre. I andra hand ska Hyresgäst ersätta Värden med motsvarande anskaffningsvärde mot uppvisat kvitto. Ersättning skall erläggas skyndsamt.
 • Annonsering mot bostadssökande företag och organisationer

 • Värden får vid annonsering mot företag:
  • Hjälp av hyresmäklare att finna en passande boendeperson/hyresgäst.
  • Säkrade hyresinbetalningar (Bostad Direkt träder in och ansvarar som avtalspart).
  • Enkla och trygga verktyg för att kunna lista inventarier, dokumentera lägenhetens skick vid inflyttnings/utflyttningssbesiktning och dokumentera nyckelkvittenser.
  • Rådgivning och svar på frågor gällande uthyrningen, tex uppsägningsförfaranden och regler för uppsägningstider.
 • Vid annonsering av bostad mot företag sköter Bostad Direkts hyresmäklare kontakten mellan värden och det bostadssökande företaget. Detta sker normalt per telefon och/eller e-post.
 • I de fall Bostad Direkts hyresmäklare har förmedlat kontakt mellan värd, boendeperson/er och/eller det bostadssökande företaget, förbinder sig värden att fullfölja en eventuell uthyrning med Bostad Direkt som kontraktspart. Om hyresavtal träffas direkt mellan parterna utan Bostad Direkt som kontraktspart utgår vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.
 • Bostad Direkt tar ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan värd och Bostad Direkt i ett hyreskontrakt. Bostad Direkt träder i rollen som avtalspart gentemot dig som värd för att ge dig trygghet och enkelhet under hela uthyrningsperioden.
 • Bostad Direkt hyr i sin tur ut bostaden till utpekad boendeperson från utpekat företag/organisation. Bostad Direkt ansvarar för att värden får in hyran enligt signerat hyreskontrakt och i överenskommen tid.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att ta ut ett hyrespåslag vid uthyrning av värdens utannonserade bostad.
 • Skadeärenden drivs i första hand med parternas försäkringsbolag. Värd och boendeperson ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.
 • Värden ska inom fem (5) arbetsdagar efter genomförd utflyttsbesiktning, ställa krav på att deposition ska nyttjas (för att kompensera uppkommen skada i bostad eller liknande). Om Bostad Direkt ej har mottagit anspråk/besked från Värden inom denna tidsram anses lägenheten ha återlämnats utan anmärkning och eventuella anspråk är utan verkan.
 • Vid skador som uppkommit under hyresperioden ska ersättning utgå till värden utifrån anskaffningsvärde med åldersavdrag. I första hand ska boendeperson själv ersätta skadat lösöre med motsvarande lösöre. I andra hand ska boendeperson ersätta värden med motsvarande anskaffningsvärde mot uppvisat kvitto. Ersättning skall erläggas skyndsamt.

Övrigt

Annonsvillkoren kan komma att ändras av Bostad Direkt.
Vid frågor, kontakta Bostad Direkts kundtjänst.Villkor för företag

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 oktober 2014

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallad Bostad Direkt och det företag som ger Bostad Direkt i uppdrag att söka och hyra ut personalbostäder till företaget.

Villkor - Hyra bostad av Bostad Direkt

 • Det bostadssökande företaget får via Bostad Direkts service en personlig hyresmäklare som presenterar bostadsalternativ, bokar exklusiva visningar, upprättar hyreskontrakt och tillhandahåller rådgivning och information inför och under uthyrningsperioden.
 • Ingen förmedlingsavgift utgår. Enbart hyra debiteras, inga andra avgifter.
 • Kortaste hyresperiod för bostäder förmedlade via Bostad Direkts företagsservice är tre månader.
 • Företag som använder Bostad Direkts företagsservice måste uppfylla Bostad Direkts grundläggande trygghetskriterier avseende ekonomisk ställning (se Bostad Direkts Trygghetskriterier för företag).
 • Bostad Direkt agerar hyresvärd och är mottagare av hyresbetalningar och inbetalning av deposition. Vid försenad hyresinbetalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm.
 • I de fall Bostad Direkts hyresmäklare har presenterat en bostad för boendeperson/er och/eller det bostadssökande företaget, förbinder sig företaget att fullfölja en överenskommen uthyrning med Bostad Direkt som kontraktspart. Om hyresavtal träffas utan Bostad Direkt som kontraktspart utgår vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig även rätten att kräva skadestånd.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att neka hjälp till utpekad/e bostadssökande person/personer på företaget om denna/dessa tidigare anlitat Bostad Direkt för förmedling av bostad och för andra gången låtit genomföra sökprocessen med Bostad Direkt (med två eller fler visningar) för att därefter välja boende på annat håll.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att ta en avgift om 450 SEK i de fall en kund uteblir från en bokad visning utan att meddela detta senast kl 15.00 dagen före visningsdagen.
 • Representant för det bostadssökande företaget ser till att själv närvara vid visning av bostaden.
 • Representant för det bostadssökande företaget är på plats och deltar aktivt vid inflyttnings- och utflyttningsbesiktning som inkluderar signering av besiktningsprotokoll. Kopia av påskrivet besiktningsprotokoll skall tillsändas Bostad Direkt.
 • Boendepersonen/hyresgästen har en försäkring som omfattar det egna lösöre som medtas till bostaden.
 • Skadeärenden drivs i första hand med parternas försäkringsbolag. Värd och boendeperson ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.
 • Vid skador som uppkommit under hyresperioden ska ersättning utgå till värden utifrån anskaffningsvärde. I första hand ska boendeperson själv ersätta skadat lösöre med motsvarande lösöre. I andra hand ska boendeperson ersätta värden med motsvarande anskaffningsvärde mot uppvisat kvitto. Ersättning skall erläggas skyndsamt.
 • Om det under hyresperioden uppkommer skada i bostaden (exempelvis vid brand eller vattenläckage) som medför att det inte går att bo i bostaden, försöker Bostad Direkt i den mån det är möjligt att hjälpa till att hitta en ersättningsbostad.
 • Erlagd deposition återbetalas efter hyresperiodens slut. Bostad Direkt återbetalar deposition inom tio (10) arbetsdagar efter mottagande av påskrivet, och av bägge parter godkänt, besiktningsprotokoll samt genomförd återkvittering av samtliga nycklar och inventarier. Bostad Direkt äger rätt att lyfta deponerade medel i de fall hyresgästen undlåter att erlägga hyra eller för att täcka kostnader för skada på inventarie eller bostad och/eller förlust av inventarie.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att debitera hyresgästen för en professionell flyttstädning i den händelse att städning utförd av hyresgästen ej uppfyller grundläggande krav. Debitering kan ske genom innehållande av deposition.
 • Om tvist uppkommer där parterna ej kan träffa en förlikning skall depositionen regleras först efter och enligt lagkraftvunnen dom.

Övrigt

Annonsvillkoren kan komma att ändras av Bostad Direkt.
Vid frågor, kontakta Bostad Direkts kundtjänst.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

Jag förstår
X