Goda råd

Det finns en rad saker som du bör tänka på när du ska hyra ut en bostad. Bostad Direkt rekommenderar alla våra kunder att ta del av våra Goda Råd innan ett hyresförhållande ingås.

 • Tillstånd att hyra ut

  När du hyr ut en bostad ska du alltid ha hyresvärdens eller föreningens tillstånd. Detta är mycket viktigt då du utan tillstånd kan vara tvungen att omedelbart vidta rättelse och då be din hyresgäst att flytta. Sök tillstånd i god tid och begär att få det skriftligt. Hyresvärden har inte rätt att neka tillstånd om man har beaktansvärda skäl.
  Exempel på beaktansvärda skäl:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort.
  • Provsammanboende.
  • Militärtjänstgöring.
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering

  Är lägenheten en bostadsrätt kan en bostadsrättsinnehavare även åberopa andra skäl för upplåtelse. Som exempel kan nämnas köp av lägenhet att använda efter sin pension. Om hyresvärden nekar tillstånd kan du kontakta Hyresnämnden för prövning av ärendet.
  Hyresnämnden i Stockholm
  www.hyresnamnden.se

 • Hyresnivå

  Vad du får ta ut i hyra för din bostad regleras av Hyreslagen om du hyr ut din hyresrätt och av Lagen om uthyrning av egen bostad (”Privatuthyrningslagen”) om du hyr ut din bostadsrätt, ägarlägenhet eller villa.

  Hyresrätt

  Hyran ska vara lika mycket som den faktiska hyran som du har idag. Detta är en ny lag som har trätt i kraft från 1 oktober 2019.

  Om bostaden hyrs ut möblerad godkänns ett påslag som är beroende av hur värdefullt möblemanget är. Normalt godkänner Hyresnämnden ett tillägg på månadshyran om 15 % för möblerna. Om du har andra kostnader såsom t ex el och bredband så får du ta ut självkostnadspris för detta.

  Vid misstanke om överhyra kan detta anmälas till Hyresnämnden för prövning. Anmälan kan göras oavsett om hyresgästen är en juridisk eller fysisk person.

  Läs mer på https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/tuffare-regler-mot-svarthandel-och-otillaten-andrahandsuthyrning-infors-1-oktober/

  Privatägd bostad (bostadsrätt, ägarlägenhet, radhus, villa)

  Vid hyressättning av en bostadsrätt, äganderätt och villa får uthyraren ta ut en kostnadsbaserad hyra. Hyran beräknas till en skälig kapitalavkastningsränta av bostadens marknadsvärde per år, utöver avgiften och eventuella kostnader för slitage. Riktlinjer för marknadsvärden finns på Svensk mäklarstatistik.

  Vid uthyrning av en bostadsrätt, äganderätt eller en villa kan hyresvillkor prövas i Hyresnämnden. Hyresnämnden kan dock inte besluta om höjd hyra eller retroaktiv återbetalning av hyra (gäller kontrakt tecknade from den 1 februari 2013).

  Lagen gällande privatägda bostäder återfinns här

  Se även Hyresnämnden – Upplåtelser enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

 • Ditt ansvar som hyresvärd

  Det är du som förstahandshyresgäst eller bostadsrättsinnehavare som har det yttersta ansvaret för bostaden. Du ansvarar bl.a. för att din hyra betalas i tid och att hyresgästen är skötsam. Vi rekommenderar att du som hyresvärd tar hand om dina egna hyresavier och sköter betalningarna.
  Bostaden ska hålla en normal standard, d.v.s. vara brukbar, och vara väl städad när hyresgästen flyttar in. Hyresgästen ansvarar för att bostaden är väl städad när denne flyttar därifrån. Hyresgästen har exklusiv rätt till lägenheten, vilket innebär att du som uthyrare inte har rätt att gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse. Om du som hyresvärd behåller nycklar till lägenheten skall detta skrivas in i hyreskontraktet. Det enda tillfället när man som hyresvärd har rätt till omedelbart tillträde är för att kontrollera brandrök och befarat vattenläckage.
  Om du ska vistas utomlands under tiden som uthyrningen pågår är det viktigt att du ger fullmakt åt en i Sverige boende person att företräda dig och ta emot uppsägning. Fullmakten ska även lämnas till fastighetsägaren alternativt bostadsrättsföreningen.
  Hyresgästen är skyldig att väl vårda bostaden samt betala hyra på överenskommet datum. Hyresgästen har även ansvar för att de personer som vistas i bostaden inte stör grannar eller på annat sätt uppträder olämpligt. Vid misskötsel eller utebliven hyresbetalning har man som hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet.

 • Hyresavtal mm.

  Alla kontrakt som du får via Bostad Direkt följer alltid hyreslagen. Bestämmelser för hur hyresavtal regleras återfinns i hyreslagen, 12 kapitlet jordabalken, vars stadganden är tvingande.
  Om du hyr ut din bostad till en företagskund och våra handläggare förmedlat lägenheten kommer de bistå med att upprätta hyresavtalet i två likalydande exemplar där bägge parter signerar avtalet.
  Hyran måste vara bestämd med undantag för kostnader för uppvärmning, el och V/A. Depositionen betalas i samband med första månadshyran och betalas tillbaka vid avflyttning och besiktning av bostaden vid hyresperiodens slut. Depositionen hanteras av Bostad Direkt för en så trygg och smidig uthyrning som möjligt. Du har också en garanti på att du får hyran i tid via Bostad Direkt när du hyrt ut din bostad till en av våra företagskunder.

 • Inventarielista och besiktning

  Om du hyr ut din bostad möblerad bör en inventarielista upprättas över de inventarier som finns i bostaden.
  Inventarielistan redogör för vilka inventarier som finns och om eventuella skador de har vid inflyttning av din hyresgäst. Skulle skada inträffa på inventarierna, är hyresgästen ansvarig, såvida denne inte kan visa att den eller någon den svarar för inte är vållande till skadan. En rekommendation är att markera produktionsår på inventarierna för att underlätta vid eventuell skyldighet att ersätta skada. Vid inflyttning ska lägenheten också besiktigas, för att beskriva själva bostadens skick och eventuella skador om detta finns. Besiktningsprotokoll och inventarielista finns att tillgå på Bostad Direkts hemsida som inloggad och registrerad hyresvärd.
  Vid hyresperiodens slut ska du besiktiga bostaden och godkänna inventariernas skick. Bägge parter i hyreskontraktet bör skriva under och ha en kopia av inventarielistan och besiktningsprotokollet vid in- och utflytt.

 • Avstående från besittningsskydd

  Om du ska hyra ut din hyresrättslägenhet längre än två (2) år till en och samma hyresgäst rekommenderar vi att ni fyller i blanketten "Överenskommelse om avstående från besittningsskydd". Besittningsskydd innebär att en hyresgäst i regel har rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Tvister avgörs hos Hyresnämnden. Även om hyresgästen har bott i lägenheten i över två (2) år har denne inte rätt att ta över förstahandskontraktet. Detta är bara möjligt när ditt avtal som förstahandshyresgäst har upphört och fastighetsägaren väljer att teckna avtal med just din hyresgäst.
  Om hyresavtalet löper längre än fyra (4) år och det gäller en affärsmässig uthyrning måste hyresnämnden godkänna överenskommelsen. Blankett finns att hämta på Hyresnämndens hemsida www.hyresnamnden.se.
  Vid uthyrning av villa, radhus eller bostadsrättslägenhet där du är ägare, finns inte något besittningsskydd om du inte samtidigt hyr ut flera bostäder samtidigt.

 • Uppsägning och hyresperioder av bostadsrätt, villa, ägarlägenhet och radhus

  Som uthyrare till en företagskund hos Bostad Direkt sker uppsägningen alltid genom att skicka ett mejl till foretag@bostaddirekt.com.
  En hyrestid kan vara tillsvidare på obestämd tid eller bestämd med ett slutdatum. Normalt ska alla hyresavtal sägas upp. Med hyresförhållande menas den faktiska tiden hyresgästen har hyrt bostaden. Nedan redovisas hyreslagens uppsägningstider som är minimitider.

  Obestämd tid, tillsvidare:

  • - Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en (1) månad från uppsägningen. Som hyresvärd får du säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre (3) månader från uppsägningen.

  Bestämd tid med ett slutdatum:

  • - Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens slut.
  • - Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en (1) månad från uppsägningen. Som hyresvärd får du säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre (3) månader från uppsägningen.
 • Uppsägning och hyresperioder av hyresrätter

  Som hyrande företagskund hos Bostad Direkt sker uppsägningen alltid genom att skicka ett mejl till foretag@bostaddirekt.com.
  En hyrestid kan vara tillsvidare på obestämd eller bestämd tid med ett slutdatum. Normalt ska alla hyresavtal sägas upp. Med hyresförhållande menas den faktiska tiden hyresgästen har hyrt bostaden. Nedan redovisas hyreslagens uppsägningstider som är minimitider.

  Obestämd tid, tillsvidare:

  • Hyresavtalet upphör till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

  Bestämd tid med ett slutdatum:

  • - nio (9) månader och kortare. Hyresavtalet kan upphöra vid hyrestidens slut utan uppsägning. Om en uppsägningstid avtalas måste avtalet sägas upp.
  • - längre än nio (9) månader råder uppsägningsplikt. För att hyresavtalet ska upphöra till hyrestidens slutdatum ska uppsägning ske senast tre månader före hyrestidens slutdatum.
 • Beskattning av hyresintäkt

  Har du hyrt ut din bostad ska du deklarera hyresinkomsten på blankett Uthyrning m.m. (Hjälpblankett), om bostaden är en privatbostad. Reglerna gällande beskattning på hyresintäkter kan du läsa mer om på skatteverkets hemsida här. Du kan också ringa Skatteverket på 0771 567 567.