Integritetspolicy / Personuppgiftspolicy

 1. Allmänt
  1. Detta styrdokument gäller Bostad Direkts integritetspolicy för riktlinjer angående behandling av personuppgifter och publiceras på Bostad Direkts hemsida. Syftet med dokumentet är att informera om hur personuppgifter inhämtas och hanteras av Bostad Direkt.
 2. Personuppgiftsansvarig
  1. Bostad Direkt Stockholm AB (556456–5785, mer känt som Bostad Direkt) är personuppgiftsansvarig. Bostad Direkt är Sveriges ledande leverantör av flexibla bostadslösningar. Företaget är expert på att ordna tillfälliga boenden åt företag och privatpersoner.
 3. Hur dina personuppgifter behandlas

  Bostad Direkt hanterar de personuppgifter som behövs för att nyttja våra tjänster samt att kunna ingå hyresavtal. Vi hanterar även personuppgifter som krävs för att så väl Bostad Direkt som de parter som du ingår hyresavtal med skall kunna komma i kontakt med dig. Syftet med vår behandling är för att kunna leverera våra tjänster till dig samt upprätta fullt giltiga och kompletta hyresavtal. Bostad Direkt hämtar inte in någon obligatorisk information som inte är direkt relevant till den tjänst du vill nyttja eller det avtal som eventuellt skall ingås.

  1. När du registrerar ett konto hos oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress, ditt telefonnummer och/eller e-postadress samt de önskningar som du har som är relevant för den tjänst som du vill nyttja, vilket kan vara bostadsönskemål, information om din egna bostad, eller dina behov av logi inför hotellbokning. Dina personuppgifter som behövs för tjänsten behandlas enligt vårt kundavtal. Uppgifter i din användarprofil behandlas tills du avslutar kontot. Ett konto som varit inaktivt i mer än 2 år avslutas och raderas automatiskt.
  2. I samband med ingående av hyresavtal kan vi även behöva inhämta dina bankdetaljer för att betala ut hyra eller deposition till dig, kontaktuppgifter till alternativ kontaktperson och/eller boendeperson samt lägenhetsnummer till objektet. Vårt kundavtal med dig är den lagliga grunden för denna behandling. Alla uppgifter som behandlas i samband med ingångna hyresavtal behandlas i 10 år på grund av de lagkrav för bokföring som appliceras på Bostad Direkt enligt bokföringslagen. Efter detta raderas de automatiskt.
  3. Uppgifter för marknadsföring behandlas så länge ditt användarkonto är aktivt eller tills du invänder mot denna behandling. Den lagliga grunden för denna behandling är Bostad Direkts berättigade intresse att förmedla information om de tjänster som tidigare varit intressanta för dig och därför kan vara det igen. Uppgifter som används för marknadsföring är de som inhämtats vid registrering enligt punkt a.
 4. Vilka personuppgifter lagrar vi?
  1. När du registrerar dig för våra tjänster så lagrar vi uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och/eller e-postadress samt de preferenser som är relevanta för den tjänst du vill använda, vilket kan vara bostadskrav eller information gällande ditt eget boende.
  2. När du ingår ett avtal med oss så kan vi också komma att lagra dina bankuppgifter för att betala hyra eller deposition till dig, kontaktuppgifter till eventuell representant och/eller person som bor i din bostad samt lägenhetsnumret i förekommande fall.
  3. Vid kortbetalning så behandlas dina kortuppgifter av DIBS, Bostad Direkts betaltjänstleverantör. Dessa uppgifter hanteras endast av DIBS och inte av Bostad Direkt.
 5. Profilering
  1. Ingen profilering av din information görs förutom att notera vilken typ av tjänst du nyttjar.
 6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  1. Ditt personnummer kan lämnas ut till extern part för att inhämta namn, adress och kredituppgifter i samband med registrering.
  2. I samband med kortbetalning lämnar du information om ditt betalkort till DIBS, som är Bostad Direkts betaltjänstleverantör. Denna information hanteras enbart av DIBS och ej av Bostad Direkt.
  3. Dina uppgifter kan kommas åt i Bostad Direkts system av Bostad Direkts samarbetspartners inom drift, utveckling och service inkl. tekniska konsulter som utvecklar Bostad Direkts plattform. Även konsulter som bemannar Bostad Direkts hotell kan komma åt de uppgifter som berör Bostad Direkts hotellbokningar.
  4. Övriga externa parter som kan komma åt dina uppgifter är de motparter som du ingår hyresavtal med. Parter kommer enbart åt de uppgifter som är relevanta, vilket är de uppgifter som står i hyreskontraktet mellan er båda.
  5. Bostad Direkt kan komma att lämna ut dina uppgifter till följd av krav från myndigheter.
  6. Bostad Direkt säljer under inga omständigheter vidare någon av dina uppgifter till tredje part.
  7. Bostad Direkt kommer aldrig att behandla eller sälja dina uppgifter utanför EU/EES.
 7. Skyddet av dina personuppgifter
  1. Dina personuppgifter sparas enbart i system där Bostad Direkt har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dem från förstöring eller otillåten åtkomst. Personal har enbart tillgång till den del av uppgifterna som är relevant för just deras arbete. Förutom det som krävs i form av bokförings- och avtalslag sker ingen förvaring av personuppgifter fysiskt. Bostad Direkt säkerställer att dess leverantörer uppfyller Bostad Direkts krav på säker behandling via biträdesavtal som reglerar behandlingen.
 8. Dina rättigheter
  1. Du innehar alltid rätten att:
   1. Begära att Bostad Direkt raderar samtliga uppgifter om dig om inget annat hinder, såsom att överordnad lag hindrar detta, föreligger.
   2. Rätta felaktiga personuppgifter.
   3. Få de personuppgifter som rör dig flyttade till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller bara då behandlingen grundar sig på avtal eller samtycke och om behandling sker automatiserat.
   4. Få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära ett registerutdrag. Bostad Direkt kommer då att skicka ett utdrag på de personuppgifter vi behandlar om dig.
   5. Begära borttagande av icke-relevanta uppgifter samt begränsa de uppgifter som vi har.
   6. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning. Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen för det ändamålet.
   7. Invända mot automatiserat beslutsfattande eller hur något av Bostad Direkts system automatiserat hanterar eller har hanterat uppgifterna.
   8. Framföra klagomål gällande Bostad Direkts behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.
  2. För att utöva dina rättigheter får du gärna kontakta Bostad Direkt via kontaktuppgifterna som anges i punkt 9.
 9. Cookies
  1. Bostad Direkts hemsida använder cookies. För fullständing information om dessa, vänligen se Bostad Direkts Cookiepolicy.
 10. Kontaktinformation
  1. Bostad Direkt kan nås under kontorstid på e-post foretag@bostaddirekt.com. Kundtjänst kan besvara alla frågor som du har om behandling av dina personuppgifter.