Användarvillkor

Här har vi samlat annonsavtalen som gäller för Bostad Direkt.

1. Allmänna villkor

2. Användarvillkor för värdar

3. Villkor för företagAllmänna villkor

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 september 2022.

Allmänt

Webbplatsen www.bostaddirekt.com med alla sina undersidor är en mötesplats för alla som vill hyra eller hyra ut en bostad.

Tjänsterna är tillgängliga via www.bostaddirekt.com och andra sådana internetsidor, mobilapplikationer eller liknande genom vilka Bostad Direkt tillhandahåller Tjänsten (”Applikationerna”). Genom att använda en Applikation, godkänner du och åtar du dig de förpliktelser som åläggs dig genom dessa användarvillkor oavsett om du är en registrerad användare av Tjänsterna eller inte.

Tjänsterna och applikationerna får endast användas av personer som är 18 år eller äldre. Genom att använda tjänsterna eller applikationerna intygar du att du är äldre än 18 år.

Företaget Bostad Direkt

Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallat Bostad Direkt, äger webbplatsen www.bostaddirekt.com.

Bostad Direkt gör kontinuerliga kontroller och granskningar av material på webbplatsen och förbehåller sig rätten att när som helst ta bort en annons från webbplatsen.

Bostad Direkt förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsens funktionalitet, avgifter och villkor. Förändringar i prissättning och villkor publiceras på hemsidan.Användarvillkor för värdar

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 september 2022.

Allmänt

Användarvillkoren gäller mellan Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallad Bostad Direkt och den som annonserar ut sin lediga bostad på Bostad Direkts hemsida, www.bostaddirekt.com, nedan kallad Värd.

Allmänna användarvillkor

 • Värden är en privatperson eller juridisk person som äger bostaden eller innehar ett förstahandskontrakt på bostaden.
 • Bostadsannonsen är kostnadsfri.
 • Värden är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är korrekta, aktuella och fullständiga. Det är inte tillåtet att annonsen innehåller diskriminerande eller på annat sätt anstötlig eller olämplig text. Sådan annons tas omedelbart bort från hemsidan. Bostad Direkt förbehåller sig rätten att avlägsna bostadsannonser där värden har uppträtt olämpligt mot bostadssökande eller tidigare hyresgäst.
 • Bostadsannonserna har olika publiceringsperioder beroende på bostadstyp. Information om detta finns på www.bostaddirekt.com. Värden kan själv eller via Bostad Direkts kundtjänst aktivera sin annons på nytt om publiceringsperioden gått ut och bostaden fortfarande är ledig för uthyrning.
 • Värden ansvarar för att hyresbostaden håller en grundläggande standard (enligt 12 kap 9 § Jordabalken-Hyreslagen). Standarden ska vara sådan att hyresbostaden under hyrestiden hålls i ett skick som motsvarar att den är fullt brukbar för ändamålet, i detta fall såsom bostad (enligt 12 kap 15 § Jordabalken).
 • Värden eller den som är ansvarig för uthyrningen av bostaden måste själv göra sig medveten om vilka regler som gäller för uthyrning av bostad. Det ligger t.ex. på Värdens ansvar att söka tillstånd om uthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse. Bostad Direkt förutsätter att Värden vid registrering av bostadsannons har påbörjat förfarandet att söka tillstånd och minst fått ett muntligt tillstånd från hyresvärd/förening. Vid uthyrning till företag ansvarar Värden även för att söka och erhålla tillstånd för Bostad Direkt att hyra ut bostaden till angivet företag och boendeperson/er.
 • Värden är själv på plats för att visa bostaden eller har ordnat ett ombud som visar bostaden och agerar kontakt.
 • Värden står fast vid muntliga överenskommelser gentemot Bostadssökande/Hyresgäst (exempelvis hyresnivå, vad som ingår i hyran, tillträdesdag och kontraktsskrivning).
 • Värden informerar Hyresgästen om de ordningsregler och åtaganden som gäller för fastigheten. Ingår åtaganden som exempelvis trappstädning så måste detta tydligt framgå av bostadsannonsen.
 • Värden eller dess ombud ser till att överlämna/mottaga och kvittera nycklar till/från Hyresgästen i samband med inflyttning och utflyttning.
 • Värden eller dess ombud är på plats och deltar aktivt vid inflyttnings- och utflyttningsbesiktning som inkluderar signering av besiktningsprotokoll.
 • Värden eller dess ombud innehar ett svenskt bankkonto dit hyra samt eventuell reglering av depositionen kan betalas ut.
 • Om Värden vill radera sina uppgifter helt i Bostad Direkts dataregister måste kontakt tas med Bostad Direkts kundtjänst.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten till omedelbar avstängning av Värd om:
    - Värd har uppgivit osanna uppgifter.
    - Värd har ingått hyresavtal på sådant sätt som avviker från Bostad Direkts användarvillkor.
    - Värd i övrigt har missbrukat Bostad Direkts tjänster.
 • Vidare utgår ett vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig även rätten att kräva skadestånd.

  Annonsering mot bostadssökande företag och organisationer

 • Värden får vid annonsering mot företag:
  • Hjälp av handläggare att finna en passande hyresgäst.
  • Säkrade hyresinbetalningar (Bostad Direkt träder in och ansvarar som avtalspart).
  • Enkla och trygga verktyg för att kunna lista inventarier, dokumentera lägenhetens skick vid inflyttnings/utflyttningssbesiktning och dokumentera nyckelkvittenser.
  • Rådgivning och svar på frågor gällande uthyrningen, tex uppsägningsförfaranden och regler för uppsägningstider.
 • Vid annonsering av bostad mot företag sköter Bostad Direkts handläggare kontakten mellan värden och det bostadssökande företaget. Detta sker normalt per telefon och/eller e-post.
 • I de fall Bostad Direkts handläggare har förmedlat kontakt mellan värd och det bostadssökande företaget, förbinder sig värden att fullfölja en eventuell uthyrning med Bostad Direkt som kontraktspart. Om hyresavtal träffas direkt mellan parterna utan Bostad Direkt som kontraktspart utgår vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.
 • Bostad Direkt tar ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan värd och Bostad Direkt i ett hyreskontrakt. Bostad Direkt träder i rollen som avtalspart gentemot dig som värd för att ge dig trygghet och enkelhet under hela uthyrningsperioden.
 • Bostad Direkt hyr i sin tur ut bostaden till utpekad boendeperson från utpekat företag/organisation. Bostad Direkt ansvarar för att värden får in hyran enligt signerat hyreskontrakt och i överenskommen tid.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att ta ut ett hyrespåslag vid uthyrning av värdens utannonserade bostad.
 • Skadeärenden drivs i första hand med parternas försäkringsbolag. Värd och boendeperson ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.
 • Värden ska inom fem (5) arbetsdagar efter genomförd utflyttsbesiktning, ställa krav på att deposition ska nyttjas (för att kompensera uppkommen skada i bostad eller liknande). Om Bostad Direkt ej har mottagit anspråk/besked från Värden inom denna tidsram anses lägenheten ha återlämnats utan anmärkning och eventuella anspråk är utan verkan.
 • Vid skador som uppkommit under hyresperioden ska ersättning utgå till värden utifrån anskaffningsvärde med åldersavdrag. I första hand ska boendeperson själv ersätta skadat lösöre med motsvarande lösöre. I andra hand ska boendeperson ersätta värden med motsvarande anskaffningsvärde mot uppvisat kvitto. Ersättning skall erläggas skyndsamt.

Övrigt

Annonsvillkoren kan komma att ändras av Bostad Direkt.
Vid frågor, kontakta Bostad Direkts kundtjänst.Villkor för företag

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 oktober 2014

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Bostad Direkt Stockholm AB, organisationsnummer 556456-5785, nedan kallad Bostad Direkt och det företag som ger Bostad Direkt i uppdrag att söka och hyra ut personalbostäder till företaget.

Villkor - Hyra bostad av Bostad Direkt

 • Det bostadssökande företaget får via Bostad Direkts service en personlig handläggare som presenterar bostadsalternativ, bokar exklusiva visningar, upprättar hyreskontrakt och tillhandahåller rådgivning och information inför och under uthyrningsperioden.
 • Ingen förmedlingsavgift utgår. Enbart hyra debiteras, inga andra avgifter.
 • Kortaste hyresperiod för bostäder förmedlade via Bostad Direkts företagsservice är tre månader.
 • Företag som använder Bostad Direkts företagsservice måste uppfylla Bostad Direkts grundläggande trygghetskriterier avseende ekonomisk ställning (se Bostad Direkts Trygghetskriterier för företag).
 • Bostad Direkt agerar hyresvärd och är mottagare av hyresbetalningar och inbetalning av deposition. Vid försenad hyresinbetalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm.
 • I de fall Bostad Direkts handläggare har presenterat en bostad för boendeperson/er och/eller det bostadssökande företaget, förbinder sig företaget att fullfölja en överenskommen uthyrning med Bostad Direkt som kontraktspart. Om hyresavtal träffas utan Bostad Direkt som kontraktspart utgår vite om 20 000 kr vid varje överträdelse. Bostad Direkt förbehåller sig även rätten att kräva skadestånd.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att neka hjälp till utpekad/e bostadssökande person/personer på företaget om denna/dessa tidigare anlitat Bostad Direkt för förmedling av bostad och för andra gången låtit genomföra sökprocessen med Bostad Direkt (med två eller fler visningar) för att därefter välja boende på annat håll.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att ta en avgift om 450 SEK i de fall en kund uteblir från en bokad visning utan att meddela detta senast kl 15.00 dagen före visningsdagen.
 • Representant för det bostadssökande företaget ser till att själv närvara vid visning av bostaden.
 • Representant för det bostadssökande företaget är på plats och deltar aktivt vid inflyttnings- och utflyttningsbesiktning som inkluderar signering av besiktningsprotokoll. Kopia av påskrivet besiktningsprotokoll skall tillsändas Bostad Direkt.
 • Boendepersonen/hyresgästen har en försäkring som omfattar det egna lösöre som medtas till bostaden.
 • Skadeärenden drivs i första hand med parternas försäkringsbolag. Värd och boendeperson ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.
 • Vid skador som uppkommit under hyresperioden ska ersättning utgå till värden utifrån anskaffningsvärde. I första hand ska boendeperson själv ersätta skadat lösöre med motsvarande lösöre. I andra hand ska boendeperson ersätta värden med motsvarande anskaffningsvärde mot uppvisat kvitto. Ersättning skall erläggas skyndsamt.
 • Om det under hyresperioden uppkommer skada i bostaden (exempelvis vid brand eller vattenläckage) som medför att det inte går att bo i bostaden, försöker Bostad Direkt i den mån det är möjligt att hjälpa till att hitta en ersättningsbostad.
 • Erlagd deposition återbetalas efter hyresperiodens slut. Bostad Direkt återbetalar deposition inom tio (10) arbetsdagar efter mottagande av påskrivet, och av bägge parter godkänt, besiktningsprotokoll samt genomförd återkvittering av samtliga nycklar och inventarier. Bostad Direkt äger rätt att lyfta deponerade medel i de fall hyresgästen undlåter att erlägga hyra eller för att täcka kostnader för skada på inventarie eller bostad och/eller förlust av inventarie.
 • Bostad Direkt förbehåller sig rätten att debitera hyresgästen för en professionell flyttstädning i den händelse att städning utförd av hyresgästen ej uppfyller grundläggande krav. Debitering kan ske genom innehållande av deposition.
 • Om tvist uppkommer där parterna ej kan träffa en förlikning skall depositionen regleras först efter och enligt lagkraftvunnen dom.

Övrigt

Annonsvillkoren kan komma att ändras av Bostad Direkt.
Vid frågor, kontakta Bostad Direkts kundtjänst.