Trygghetskriterier – uthyrning till företag

 • Bostad Direkts ”tumregler” avseende företagsintag

  Vi granskar samtliga företag för att kunna godkänna dem enligt de trygghetskriterier vi har. Här är kriterierna i korthet.

 • Grundregler

  Samtliga företag som inkommer med en förfrågan om förmedlingsuppdrag granskas.

  Vi behöver inhämta firmatecknarens kontaktuppgifter, vid större bolag ersätts denna person med ansvarig chef med så kallad attesträtt (det vill säga, har rätt att skriva under såväl uppdrag som hyreskontrakt).

 • Granskning av bolag

  • Bostad Direkt inhämtar en kreditupplysning från kreditupplysningsbolaget Creditsafe.
  • Sökande företag behöver komplettera företagsuppgifterna om de upplysningar vi får fram - är äldre än 12 månader, - inte avser ett aktiebolag (AB), - avser ett aktiebolag som är yngre än 18 månader eller - av annan anledning ej är aktuell eller tillräcklig.
  • I dessa fall begär vi att ni kompletterar med årsredovisning eller balans- och resultatrapport från det senaste bokslutet. Godkännandeprocessen tar då längre tid, vi påbörjar inte processen innan vi erhållit allt material.
 • "Nyckeltal" att titta på vid bedömning av företag

  • Bolagets omsättning
   - Ett riktmärke är att företaget ska ha en årsomsättning om minst 1000 tkr.
  • Bolagets nettoresultat
   - Bolagets resultat ska vara positiva om inte anledning kan styrkas på annat sätt.
  • Bolagets soliditet
   - Riktlinjen är att de bolag vi godkänner ska ha en soliditet om minst 20%.
  • Bolagets kassalikviditet och nettolåneskuld
   - Tillsammans med ovanstående kriterier granskar vi kassalikviditet samt nettolåneskulden och att de tillsammans kan inge en trygg nivå gällande betalningsförmåga.
 • Vi godkänner generellt sett inte bolag om något av nedanstående föreligger:

  • Omsättning under 1000 tkr och/eller svaga nyckeltal enligt ovan.
  • Eget kapital understiger bolagets aktiekapital.
  • Bolaget saknar historik (nystartat).
  • Obetalda skulder hos kronofogden.
  • Betalningsförelägganden eller betalningsanmärkningar.
  • Obetalda skatter och avgifter.
  • Anmärkningar i form av ej inlämnad årsredovisning, ej av revisorn tillstyrkt revisionsberättelse etc

Klicka här för Trygghetskriterier i pdf-format